Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło

Oferujemy Państwu przeprowadzenie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, (o ile są dostępne techniczne,  środowiskowe i ekonomiczne możliwości), wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia  w energię i ciepło.
 
Do powyższych systemów zaliczają się:
 • zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na OŹE
 • kogeneracja
 • ogrzewanie lokalne lub blokowe
 • chłodzenie lokalne lub blokowe
 • oraz pompy ciepła.
 
W treści analizy powinny się znaleźć następujące dane:
 1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową potrzebną do ogrzewania, wentylacji, do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do chłodzenia budynku. Wielkość tego zapotrzebowania określona jest w Projektowanej Charakterystyce Energetycznej budynku, którą opracowuje się na podstawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240)
 2. Dostępne nośniki energii
 3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych (będące częścią projektu budowlanego)
 4. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do porównania
   
   a) system konwencjonalny (np. kocioł gazowy) oraz system alternatywny (np. pompa ciepła)
   lub
   b) system konwencjonalny oraz system hybrydowy, będący połączeniem systemu konwencjonalnego i alternatywnego (np. kocioł gazowy + kolektory słoneczne)
   
 5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze wybranych systemów
 6. Wyniki analizy i wybór systemu docelowego.
 
Podstawą prawną do przeprowadzenia rzeczonej analizy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762)

 

NEGA-Energy
Leszek Rzeszowski
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 135
telefon: 603 095 849
Współpracyjemy z