Audyt energetyczny budynku

Audyty energetyczne warunkują przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej do kredytu.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, na których ustalenie wpływ miał audyt energetyczny.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

 

Audyt energetyczny jest to analiza i ocena stanu istniejącego - pozwala to określić, jakie jest aktualne zużycie energii przez budynek. Audyt energetyczny umożliwia podjęcie decyzji dotyczącej wprowadzenia odpowiednich usprawnień w zakresie energooszczędności oraz określenie sposobu ich realizacji i finansowania.

 

 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.
 

Pomoc ta zwana premią termomodernizacyjną stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

 

Audyt energetyczny

 

Procedura działań po podjęciu przez Beneficjenta dezycji o realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

  1. Beneficjent zleca przeprowadzenie audytu energetycznego budynku i składa go wraz z wypełnionym wnioskiem o kredyt do Banku kredytującego.
  2. Bank kredytujący ocenia wniosek i w przypadku pozytywnej decyzji podpisuje umowę warunkową z Beneficjentem (zależną od ostatecznej decyzji BGK o przyznaniu premii). Następnie składa wniosek oraz audyt do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Beneficjenta.
  3. BGK weryfikuje poprawność przygotowania wniosku kredytowego oraz wykonania audytu energetycznego. Po pozytywnej weryfikacji przesyła do Banku kredytującego promesę przyznania premii termomodernizacyjnej.
  4. Bank kredytujący uruchamia linię kredytową Beneficjenta.
  5. Beneficjent zleca przygotowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór techniczny, następnie wybiera wykonawców, którzy realizują założone prace. Kolejnym krokiem jest poinformowanie Banku kredytującego o zakończeniu prac.
  6. Następuje odbiór prac przez Bank kredytujący i zapłata faktur.
  7. Bank kredytujący przekazuje informację o zakończeniu prac do BGK.
  8. BGK wypłaca premię termomodernizacyjną na subkonto w Banku kredytującym. Bank kredytujący rozlicza kwotę premii termomodernizacyjnej na poczet spłaty części kredytu Beneficjenta.
  9. Beneficjent spłaca pozostałą część kredytu, jednocześnie korzystając z oszczędności energii i pieniędzy jakie przynosi realizacja przedsięwziącia termomodernizacyjnego.

 

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. (źródło: BGK)

 

NEGA-Energy
Leszek Rzeszowski
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 135
telefon: 603 095 849
Współpracyjemy z