Świadectwo charakterystyki energetycznej

Oferujemy Państwu sporządzenie Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla każdego rodzaju nieruchomości. Posiadamy bardzo duże doświadczenie, co potwierdzają referencje zadowolonych Klientów.

System świadectw energetycznych – celowość

charakterystyka energetycznaUstawa ustala, że w momencie sprzedaży lub wynajmu budynku/lokalu nabywcy lub najemcy powinno być przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej (zwane także certyfikatem energetycznym). Właściciel nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży powinien zlecić opracowanie i wydanie takiego świadectwa charakterystyki energetycznej upoważnionemu specjaliście.


System świadectw energetycznych powinien stanowić motywację dla:

więcej

 • projektantów

 • wykonawców i deweloperów - do szczególnej uwagi na jakość tych elementów stawianych budynków, które decydują o ich energooszczędności;

 • właścicieli i zarządców budynków - do stałych intensywnych działań zmniejszających zużycie energii w użytkowanych budynkach, w efekcie czego nastąpi ogólna poprawa jakości energetycznej budynków.

Korzyści systemu świadectw energetycznych

świadectwo charakterystyki energetycznejDla Nabywcy Dla Sprzedającego

W warunkach działającego systemu ocen energetycznych - potencjalny nabywca budynku wraz z ofertą cenową powinien mieć możliwość przeanalizowania świadectwa energetycznego, na podstawie którego może poznać jakość techniczną budynku i koszty zużycia energii na jego użytkowanie.

więcej

Dla przykładu: może być oferowany budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o miernej ocenie energetycznej, czyli o wysokich kosztach eksploatacji, oraz budynek o wyższej cenie sprzedaży, ale o ocenie energetycznej charakteryzującej wysoką jakość czyli o niskich kosztach eksploatacji. Nabywca ma pełny obraz jakości tych budynków i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby nie dysponował danymi zawartymi w świadectwie. Może podjąć racjonalną decyzję o wyborze kupowanego budynku, biorąc pod uwagę czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych.

Dla sprzedającego
- świadectwo wykazujące dobrą jakość energetyczną budynku, stanowi dobrą podstawę do sprzedaży po wysokiej cenie. Podobnie pełna znajomość cech energetycznych budynku jest korzystna dla obu stron w przypadku umowy najmu lokali.

Świadectwa energetyczne budynków mają za zadanie stymulowanie rozwiązań energooszczędnych. Ocena energetyczna budynku powinna być elementem w konkurencji rynkowej przy sprzedaży i wynajmie, a także przy staraniach o kredyt.

Ocena jakości energetycznej budynków ma stanowić zachętę do budowy budynków energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, a także do poprawy cech energetycznych budynków istniejących.

System ocen energetycznych i świadectw energetycznych dotyczy także mieszkań w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu nowemu najemcy.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że dla właścicieli budynków, które nie są przewidziane do sprzedaży ani modernizacji system oceny energetycznej nie wprowadza żadnych nowych obciążeń finansowych, gdyż ich po prostu nie dotyczy.

Okoliczności wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej

świadectwo charakterystyki energetycznej Świadectwo energetyczne wykonuje się w następujących okolicznościach:

 

  

 1. Przy zgłoszeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku sporządzą się i dołącza do wniosku świadectwo energetyczne.

 2. Przy sprzedaży lub wynajmie sprzedający lub wynajmujący obowiązany jest sporządzić i udostępnić nabywcy lub najemcy świadectwo w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy, czyli świadectwo dla budynku, gdy przedmiotem umowy jest cały budynek, a świadectwo dla lokalu lub części budynku , gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest lokal mieszkalny lub część budynku.

więcej

(Część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową – jest to część o jednej funkcji użytkowej i której rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne funkcjonowanie.)

Ustawa przewiduje sytuacje, w których świadectwo dla lokalu mieszkalnego może być opracowane wg wcześniej opracowanego innego świadectwa, a mianowicie:

 1. W budynkach zasilanych z sieci lub ze wspólnego źródła w budynku świadectwo dla lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa sporządzonego dla budynku
  Aby właścicielowi lokalu umożliwić wykorzystanie świadectwa sporządzonego dla budynku jako podstawy do opracowania świadectwa dla lokalu – w ustawie wprowadzono przepis, że na wniosek właściciela lokalu, zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego i przekazania jego kopii właścicielowi lokalu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 2. Świadectwo dla lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz takim samym stopniu zużycia - może być opracowane w oparciu o świadectwo wykonane dla jednego z tych lokali.
  W wymienionych wyżej przypadkach powinny być wykorzystane dane inwentaryzacyjne oraz dane dotyczące parametrów ochrony cieplnej i systemów instalacyjnych.

Zawartość świadectwa energetycznego

świadectwo charakterystyki energetycznejŚwiadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EK, który stanowi syntezę informacji o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu, a także wskaźnik EP który poza efektywnością energetyczną określa wpływ nieruchomości na środowisko naturalne i stanowi obecnie podstawowy wskaźnik oceny.

więcej

Wskaźnik EK, wyrażony w kWh/m2/rok, który wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, czyli ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Małe wartości EK sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podany w kWh/m2/rok. Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena. Świadectwo energetyczne zawiera także porównanie wskaźnika EP z wartością porównawczą EP (dla danego typu budynku) wynikająca z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (Dz.U. 2013, poz. 926). To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego budynku z wartością referencyjną stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.

Świadectwo powinno zawierać także wskazówki dotyczące możliwości i sposobów obniżenia zużycia energii w budynku lub lokalu.

Procedura wykonania świadectwa energetycznego

świadectwo energetyczneObliczenia dotyczące zapotrzebowania energii (czyli teoretycznej wielkości przewidywanego zużycia odniesionej do jednego roku) obejmują:

 

 

 

 • energię zużywaną na ogrzewanie i wentylację,

 • energię zużywaną na przygotowanie ciepłej wody,

 • energię zużywaną na chłodzenie (tam gdzie jest stosowane)
  a w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej także:

 • energię na oświetlenie pomieszczeń.

więcej

Opracowanie świadectwa energetycznego składa się z następujących etapów:


a) Zbieranie i przygotowanie danych

 • Zebranie i obliczenie danych geometrycznych dotyczących przegród budowlanych

 • Obliczenie współczynników przenikania przegród

 • Określenie danych dotyczących przepuszczalności promieniowania słonecznego

 • Określenie danych dotyczących systemu ogrzewania (w tym sprawności)

 • Określenie danych dotyczących systemu wentylacji (w tym strumienia powietrza wentylacyjnego)

 • Określenie danych dotyczących systemu chłodzenia

 • Określenie danych dotyczących oświetlenia

b) Obliczenia zapotrzebowania energii dla budynku (części, lokalu) ocenianego

 • Obliczenie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie

 • Obliczenie zapotrzebowania ciepła na chłodzenie (jeżeli jest instalacja chłodzenia)

 • Obliczenie zapotrzebowania ciepła na ciepła wodę 

 • Obliczenie zapotrzebowania energii na oświetlenie (dla budynku użyteczności publicznej).

c) Obliczenie wskaźnika EK
d) Obliczenie wskaźnika EP i porównawczej wartości EP
e) Sporządzenie świadectwa.

Podstawy Prawne opracowania świadectw energetycznych

Ogólną podstawę opracowania świadectw energetycznych stanowi Ustawa z dnia 29. sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014, poz. 1200), która weszła w życie 9. marca 2015. 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19. maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 str. 13).

więcej

Szczegółową metodykę obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali określa:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014, poz. 888).

Tagi: świadectwo charakterystyki energetycznej, świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny

NEGA-Energy
Leszek Rzeszowski
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 135
telefon: 603 095 849
Współpracyjemy z